Privacy voorwaarden

Deze website, SportcampusUtrecht.nl, wordt onderhouden door FC Utrecht BV. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe FC Utrecht BV omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over FC Utrecht B.V.

FC Utrecht BV is gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 41179006 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.Voor vragen over de privacyverklaring is FC Utrecht BV bereikbaar op telefoonnummer 030 888 55 00. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@fcutrecht.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

FC Utrecht BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

1. Nieuwsbrief

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor een nieuwsbrief van partners. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt.

Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

2. Analytische doeleinden

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.Lees hier meer over onze cookieverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

Alle persoonsgegevens die u aan FC Utrecht verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan FC Utrecht, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als u meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door u worden verstrekt.

Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van uw computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen.

Bij e-mails die we u sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria FC Utrecht BV hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart FC Utrecht BV de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van FC Utrecht BV worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van FC Utrecht BV en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om FC Utrecht BV te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om FC Utrecht BV te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).

Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden.Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. FC Utrecht treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Contactgegevens

Indien uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u met ons contact opnemen.

FC Utrecht BV
Postbus 85159
3508 AD Utrecht
Email: info@fcutrecht.nl
Telefoon: +31 (0)30 888 55 00